Perjungti į mobilią svetainės versiją Perjungti į pilną svetainės versiją

Brasa neribota narystė (mokama kas mėnesį). Terminuota - 12 mėn. - Žirmūnai naudojimosi sąlygos

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

UAB Solvo LT, juridinio asmens kodas 303290768, adresas Žirmūnų g. 68, LT-09124, valdantis prekės ženklą „Brasa CrossFit“ (toliau vadinama — „Brasa CrossFit") ir pasirašantysis šią sutartį, (toliau vadinamas — „Klientu"), toliau kartu „Brasa CrossFit“ ir „Klientas“ gali būti vadinami „Šalimis", o kiekvienas atskirai - „ Šalimi“, sudarėme šią Paslaugų teikimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi".

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.Šia sutartimi „Brasa CrossFit“ įsipareigoja šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti „Klientui“ paslaugas, o „Klientas“ įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su „Brasa CrossFit“ šioje sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Šia Sutartimi „Klientas“ įsigyja terminuotos trukmės 12 kalendorinių mėnesių narystės planą pavadinimu „Brasa neribota narystė (mokama kas mėnesį). Terminuota - 12 mėn.“. „Klientas“ įsipareigoja kas mėnesį atsiskaityti su „Brasa CrossFit“ iki to momento kai sutartis nutraukiama šioje sutartyje nustatyta tvarka arba baigia galioti. „Klientui“ suteikiama teisė sutarties galiojimo laikotarpiu lankyti neribotą kiekį ir visas „Brasa CrossFit“ organizuojamas grupines treniruotes (toliau vadinamos — „Paslaugos") „Brasa CrossFit“ nustatytomis teikiamų paslaugų tvarka ir taisyklėmis (toliau vadinamos – „Taisyklės“).

1.3. Individualios treniruotės ir (ar) kiti užsiėmimai, specializuotos treniruotės bei papildomos paslaugos į šį planą ir kainą neįskaičiuotos. „Klientas“ gali pasinaudoti šiomis paslaugomis tik iš anksto sumokėjus „Brasa CrossFit“ šių paslaugų kainą pagal nustatytus įkainius.

2. ATSISKAITYMO UŽ PASLAUGAS TVARKA IR TERMINAI

2.1. Kliento pagal šią Sutartį įsigyjamos terminuotos trukmės narystės plano kaina yra 75 eur ir taikoma už kiekvieną ateinantį kalendorinį mėnesį sutarties galiojimo laikotarpiu.

2.2. Įsigyjant šį ilgalaikį narystės planą „Klientui“ suteikiama 14 eurų nuolaida per mėnesį nuo įprastinės neterminuotos „Brasa neribotos narystės (mokama kas mėnesį)“ plano kainos, kuri lygi 89 eurai už mėnesį. Šalys susitaria, kad „Klientui“ yra suteikiama nuolaidą su sąlyga, kad jis įsipareigoja įsigyti 12 mėnesių termino neribotos narystės paslaugas ir jeigu sutartis bus nutraukta ne dėl „Brasa CrossFit“ kaltės, „Klientui“ bus taikoma suteiktos nuolaidos netesybų suma, kurią klientas privalo sumokėti prieš sutarties nutraukimą bankiniu pavedimu į UAB SOLVO LT „Brasa CrossFit“ banko sąskaitą arba mokėjimo kortele.

2.3. Paslaugos pradedamos teikti kai „Klientas“ pasirašo sutartį ir pilnai iš anksto apmoka už paslaugas. „Kliento“ pageidavimu pateikus prašymą „Brasa CrossFit“ administracijai, paslaugos gali būti pradėtos teikti po apmokėjimo ir vėliau.

2.4. Sekančios „Kliento“ įmokos už paslaugas turi būti įvykdomos iš anksto už ateinantį kalendorinį mėnesį iki mokėjimo mėnesio dienos imtinai.

2.5. Už Paslaugas „Klientas“ gali automatiškai atsiskaityti mokėjimo kortele brasa.pike13.com tinklapyje, suvesdamas mokėjimo kortelės duomenis. Mokėjimo kortelių įmokų surinkimo įmonė, kiekvieną mėnesį automatiškai nurašys nuo Kliento mokėjimo kortelės banko sąskaitos įmokas už ateinantį mėnesį ir perves įmokas į „Brasa CrossFit" banko sąskaitą. „Klientas“ gali atsisakyti automatinio mokėjimo apie atsisakymą pranešdamas „Brasa CrossFit“ administracijai elektroniniu paštu, adresu hello@brasacrossfit.lt, ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki ateinančios „Kliento“ įmokos sumokėjimo dienos. „Brasa CrossFit“ Klientų mokėjimo kortelių duomenų negauna, nerenka, nesaugo ir netvarko.

2.6. „Klientas“ įsipareigoja užtikrinti, kad paslaugų mokestis būtų sumokėtas už paslaugas iš anksto iki vėliausios nustatytos atsiskaitymo dienos termino. Jeigu „Klientas“ naudojasi automatinio lėšų nuskaitymo paslauga nuo „Kliento“ mokėjimo kortelės, „Klientas“ privalo užtikrinti, kad mokėjimo kortelėje, atsiskaitymo dieną, būtų užtektinai lėšų pilnai apmokėti „Brasa CrossFit“ paslaugų sąskaitą.

2.7. „Klientas“ gali atsiskaityti bankiniu pavedimu, kas mėnesį pervedant lėšas į „Brasa CrossFit“ nurodytą banko sąskaitą.

2.8. „Klientas“ įmokų informaciją ir sąskaitas sugeneruotas už paslaugas gali peržiūrėti brasa.pike13.com puslapyje, asmeninėje „Kliento“ paskyroje.

3. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

3.1. Paslaugos teikiamos sutartį pasirašiusiam asmeniui. Pagal šią sutartį teisė naudotis „Brasa CrossFit“ paslaugomis negali būti perparduodama ar bet kokia kitokia forma perleidžiama kitam asmeniui.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

4.1. Ši Sutartis įsigalioja Klientui pasirašius Sutartį ir sumokėjus pirmąją įmoką už paslaugas. Jeigu „Brasa CrossFit“ iš „Kliento“ nesulaukia pirmosios įmokos už paslaugas per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo, sutartis laikoma nesudaryta.

4.2. „Brasa CrossFit“ turi teisę atsisakyti teikti Paslaugas Klientui ir vienašališkai nutraukti šią Sutartį:

4.2.1. įspėjusi „Klientą“ prieš 1 dieną kalendorinę dieną, jeigu „Klientas“ šiurkščiai pažeidžia naudojimosi „Brasa CrossFit“ teikiamų paslaugų tvarką ir taisykles. Šiurkščiu „Brasa CrossFit“ teikiamų paslaugų tvarkos ir taisyklių pažeidimu bus laikomi pažeidimais susiję su saugaus elgesio pažeidimais, draudimų nepaisymas dėl ko gali kilti grėsmė „Kliento“, „Brasa CrossFit“ lankytojų, personalo sveikatai ar gyvybei, o taip pat „Brasa CrossFit“ turtui, o taip pat „Brasa CrossFit“ personalo nurodymų, higienos normų nepaisymas, viešosios tvarkos pažeidimas „Brasa CrossFit“.

4.2.2. jeigu „Klientas“ neužtikrina, kad būtų pakankamai lėšų mokėjimo kortelėje ir (arba) neatlieka mokėjimo už paslaugas per 7 kalendorines dienas po to, kai praleidus šioje Sutartyje nustatytą įmokos mokėjimo terminą „Brasa CrossFit raštiškai pareikalauja „Kliento“ atlikti mokėjimą už paslaugas pagal Sutartį.

4.3. „Klientas“ gali vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai pranešus „Brasa CrossFit“ administracija prieš 30 kalendorinių dienų elektroniniu paštu, adresu hello@brasacrossfit.lt.

4.4. Nutraukus sutartį 4.2.1, 4.2.2, 4.3. punktuose numatytais atvejais, „Klientas“ įsipareigoja pilnai sumokėti visas jam susidariusias pagal šią Sutartį įmokas ir įsiskolinimus, „Klientas“ privalo sumokėti „Brasa CrossFit“ proporcingai už paslaugų teikimo laikotarpį iki sutarties nutraukimo dienos ir sutarties netesybų sumą nurodytą šioje sutartyje (2.2 punkte). Šalys susitaria, kad kliento sumokėtos sumos pagal Sutartį, tenkančios neišnaudotam narystės plano laikotarpiui iki sutarties nutraukimo ir suma už sutarties netesybas yra negrąžinamos ir laikomos minimaliais „Brasa CrossFit“ nuostoliais, kurių „Brasa CrossFit“ neturi įrodinėti.

5. KITOS SALYGOS

5.1. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams, „Brasa CrossFit“ gali vienašališkai pakeisti su Paslaugų teikimu susijusias mokėtinas sumas ir (arba) sutarties ir (arba) Taisyklių nuostatas, informavus apie tai „Klientą“. Apie pasikeitusias Sutarties sąlygas ir sąlygas, susijusias su apmokėjimu už Paslaugas, Klientas informuojamas iš anksto, ne mažiau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki pakeitimo įsigaliojimo dienos Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu. Apie pasikeitusias Taisyklių nuostatas Klientas informuojamas internetinėje svetainėje www.brasacrossfit.lt arba elektroniniu paštu. Nesutikdamas su mokėtinų sumų, susijusių su Paslaugų teikimu, ir (arba) Sutarties sąlygų ir (arba) Taisyklių nuostatų pakeitimu, „Klientas“ turi teisę Sutarties 4.3. punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis nutraukti Sutartį.

5.2. „Brasa CrossFit“ turi teisę „Kliento“ nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefonu siųsti jam su paslaugų pagal šią Sutartį teikimu susijusius pranešimus, o taip pat naujienlaiškius dėl „Brasa CrossFit“ kitų paslaugų ir (ar prekių). „Klientas“ nepageidaudamas gauti naujienlaiškių su „Brasa CrossFit“ reklaminiu turiniu (nuolaidų, specialių pasiūlymų ir t.t.) turi teisę jų atsisakyti Sutarties paskutiniame punkte paspaudus žodį „Atsisakau" ties Atsisakau gauti naujienlaiškius su nuolaidomis, specialiais pasiūlymais ir kitais reklaminiais pranešimais. Atsisakyti „Brasa CrossFit“ naujienlaiškių, „Klientas“ galės bet kuriuo metu, vėliau, paspausdamas atitinkamą nuorodą gaunamuose naujienlaiškiuose arba susisiekus elektroniniu paštu su „Brasa CrossFit“ administracija. Taip pat brasa.pike13.com sistemoje „Klientas“ gali koreaguoti siunčiamų „Klientui“ elektroninių laiškų nustatymus ir pasirinkti tik pageidaujamą gauti informaciją susijusią su teikiamomis paslaugomis, sąskaitomis, tvarkaraščiu ir kitą, arba visai atsisakyti. Kilus neaiškumams „Klientas“ gali kreiptis į „Brasa CrossFit“ administraciją.

5.3. „Klientui“ neinformavus „Brasa CrossFit“ administracijos elektroniniu paštu apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą, yra laikoma, kad pirminiai „Kliento“ pateikti duomenys yra teisingi ir korespondencija, kuri yra siunčiama yra tinkamai įteikta.

5.4. Šios Sutarties neatskiriama dalis yra: „Brasa CrossFit“ teikiamų paslaugų tvarka ir taisyklės.

5.5. Pasirašydamas šią sutartį „Klientas“ patvirtina, kad su „Brasa CrossFit“ teikiamų paslaugų tvarka ir taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes. Su „Brasa CrossFit“ teikiamų paslaugų tvarka ir taisyklėmis galima susipažinti „Brasa CrossFit“ klube arba www.brasacrossfit.lt internetinėje svetainėje.

Atsisakau gauti naujienlaiškius su nuolaidomis, specialiais pasiūlymais ir kitais „Brasa CrossFit“ reklaminiais pranešimais. Atsisakau.